نقشه برداری عرصه و اعیان

در این بخش قصد داریم تا به دو نوع نقشه برداری اولیه و تفکیکی عرصه و اعیان اشاره کنیم. تفکیک در اصطلاح حقوقی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر و مرجع تفکیک ادارات ثبت می‌باشند. هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود، این تقاضا به اداره ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود. گروه نقشه برداری نقشه نگار شمال به عنوان مجری پروژه‌های تفکیک عرصه و اعیان (تفکیک آپارتمان) در استان گیلان و با تجربه‌های متعدد در این امر، آماده ارائه مشاوره به شما در این زمینه به شما می‌باشد.

تفکیک عرصه و اعیان | نقشه نگار شمار، مجری نقشه برداری در گیلان

تفکیک عرصه

این اقدام باتقاضای مالک یا وکیل قانونی وی شروع می‌شود. به این ترتیب که مالک یا وکیل قانونی او از شهرداری تقاضای نقشه تفکیک پلاک را می‌کند. شهرداری پس از اخذ مدارک لازم با توجه به مقررات و ضوابط شهرداری نقشه مصوبه (موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها) را به متقاضی تسلیم و نسخه از آن را جهت تطبیق با ضوابط و مقررات ثبت و تنظیم صورت مجلس به اداره ثبت ارسال می‌دارد. در صورتیکه نقشه‌ای وجود نداشته باشد، کار تفکیک به یک گروه نقشه برداری واگذار می‌گردد.

با وصول نقشه ۱۰۱ به اداره ثبت و تقاضای مالک یا وکیل قانونی او که از دفاتر اسنادرسمی و در فرم مخصوص تنظیم می‌شود، نماینده و نقشه بردار از محل وقوع ملک بازدید به عمل می‌آورند و پس از تطبیق نقشه شهرداری با سند مالکیت صادره و محل ملک در صورت عدم مغایرت، گواهی عدم تجاوز به مجاورین و معابر و شوارع به وسیله نقشه بردار صورت گرفته و نماینده ثبت اقدام به تنظیم صورت مجلس تفکیکی می‌کند که پس از طی تشریفات اداری و پرداخت هزینه دولتی یک نسخه از آن به دفتر اسنادرسمی متقاضی ارسال خواهد شد.

تفکیک اعیان

تفکیک اعیان توسط اداره ثبت یا با استناد به گواهی پایان کار ساختمان صورت می‌گیرد. مالک یا وکیل قانونی او تقاضای تفکیک را که در فرم مخصوص تنظیم می‌شود از طریق یکی از دفاتر اسناد رسمی به پیوست تصویر مصدق گواهی پایان کار به اداره ثبت ارائه می‌دهد و پس از بازدید نماینده و نقشه بردار از پلاک مورد نظر، نقشه بردار، کروکی تمام قطعات مفروزی و قسمت‌های مشاعی را ترسیم نموده وصورت مجلس تفکیکی که حاوی شرح مختصری از سابقه ملک و شرح قطعات مفروزی با قید مساحت و حدود و همچنین ذکر تمام مشاعات موجود در ملک است، تهیه و تنظیم می‌نماید که پس از طی تشریفات اداری طبق مراحل زیر، صورت مجلس تفکیکی صادر می‌شود:

  • گواهی عدم تجاوز ملک به شوارع و حریم و املاک مجاور و گواهی عدم تعارض و امضاء صورت مجلس به وسیله نماینده و نقشه بردار
  • گواهی مالکیت متقاضی تفکیک به وسیله متصدی دفاتر املاک
  • گواهی عدم بازداشتی به وسیله متصدی دفتر بازداشتی
  • تطبیق و تایید مفاد صورت مجلس با ضوابط و مقررات مربوط به وسیله رئیس ثبت یا معاون ایشان و دستور وصول هزینه قانونی تفکیک به قسمت حسابداری
  • محاسبه هزینه تفکیک و تسلیم فیش بانکی به ذینفع و ضبط یک نسخه از آن پس از پرداخت در پرونده
    امضای صورت مجلس تفکیکی به وسیله رئیس ثبت یا معاون ایشان
  • صدور صورت مجلس تفکیکی و ارسال نسخه دوم به دفترخانه متقاضی به وسیله متصدی امور دفتری

تفاوت تفکیک عرصه و اعیان

در تفکیک عرصه، ملک به دو یا چند قطعه تقسیم می‌شود، به طوریکه قطعات هیچگونه ارتباط فیزیکی و حقوقی با هم ندارند و هریک به صورت قطعه ای مستقل تعریف خواهند شد. ولی در تفکیک آپارتمانی هر چند قطعات مفروز شده از پلاک دارای مساحت و حدود اربعه مشخص می‌باشد، ولی ارتباط فیزیکی قطعات با همدیگر کاملاً قطع نخواهد شد و به دلیل ارتباط فیزیکی واحدهای مورد تفکیک آثار حقوقی مشترک آنها تحت عنوان مشاعات و مشترکات به وجود نخواهد امد و ظهور این آثار حقوقی مشترک است که توجه قانون گذار به اهمیت آن جلب شده و قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین نامه اجرایی آن تدوین گردیده است.