مقالات نقشه برداری

انواع نقشه و نقشه برداری | نقشه نگار شمال

انواع نقشه و نقشه برداری

نقشه نگار شمال – در راستای سلسله مطالبی در نظر داریم تا نسبت به آشنایی هرچه بیشتر بازدیدکنندگان به مباحث نقشه برداری اقدام نماییم. در این مطلب قصد داریم تا با انواع نقشه و نقشه برداری آشنا شویم، پس با نقشه نگار همراه شوید.

بیشتر بخوانید

مراحل نقشه برداری | نقشه نگار شمال

مراحل عملیات نقشه برداری

نقشه نگار شمال – در راستای سلسله مطالبی در نظر داریم تا نسبت به آشنایی هرچه بیشتر بازدیدکنندگان به مباحث نقشه برداری اقدام نماییم. عملیات نقشه برداری به دو مرحله اصلی تقسیم می‌شود.

الف. عملیات صحرایی: شامل اندازه گیری به منظور تهیه نقشه، پلان یا پیاده کردن خطوط پروژه‌های فنی و ساختمانی است. اندازه گیری‌ها شامل اندازه گیری فاصله‌های افقی و قائم زوایای افقی و قائم است. اندازه گیری‌ها به کمک لوازم و وسایل روبرو انجام می‌شود: وسایل اندازه گیری طول مانند متر و فاصله یاب، وسایل اندازه گیری زاویه به وسیله قطب نما و تئودولیت، وسایل اندازه گیری فاصله قائم یا اختلاف ارتفاع مانند شاخص و ترازیاب. نتیجه اندازه گیری‌ها در دفترهای مخصوصی به نام دفتر برداشت ثبت می‌شود.

ب. عملیات دفتری: شامل این مراحل است: محاسبات = شامل تفسیر نتایج عددی اندازه گیری‌ها است، برای آسان کردن محاسبات از وسایلی مانند جدول، نمودار، خط کش محاسبه و کامپیوتر استفاده می‌شود. ترسیم نقشه = برای ارائه نتایج کار اندازه گیری، عملیات ترسیم با استفاده از غلائم قراردادی انجام می‌شود.

نقشه برداری چیست؟ | نقشه نگار شمال

با نقشه برداری بیشتر آشنا شوید!

نقشه نگار شمال – در راستای سلسله مطالبی در نظر داریم تا نسبت به آشنایی هرچه بیشتر بازدیدکنندگان به مباحث نقشه برداری اقدام نماییم. در گام اول به مقدمات این رشته و آشنایی با برخی از اصطلاحات پرکاربرد خواهیم پرداخت. نقشه برداری عبارت است از علم تهیه نقشه از سطح زمین، تعیین ابعاد کره زمین و نمایش همه یا قسمتی از سطح زمین به صورت پلان یا نقشه. در این علم قطعاتی از سطح زمین را با همه عوارض آن روی صفحه کاغذ یا صفحه افقی نمایش می‌دهند.

بیشتر بخوانید